SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Innowacja pedagogiczna „Razem możemy więcej” Wszystkie

Data: 20-09-2017

1. METRYCZKA INNOWACJI

 

Nazwa szkoły:                       Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Bobolicach

Adres szkoły:                           ul. Szkolna 1, tel. 94-3187-315

Autor innowacji:                        mgr Anna Kustrzycka-Broda

Tytuł innowacji:                          „Razem możemy więcej”

Realizatorzy innowacji:            mgr Anna Kustrzycka-Broda

                                                      

Współrealizatorzy innowacji:   Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

                                                       mgr Magdalena Kudłaczek-terapeuta zajęciowy

Data rozpoczęcia innowacji:     12 luty 2018r.

Termin zakończenia innowacji: 9 luty 2019r.

Rodzaj innowacji:                               wychowawczo–organizacyjna

Adresat innowacji:                   3 uczennice klasy IC,1 uczennica klasy IA, oraz 3 uczennice klasy IIIA,  pensjonariuszki DPS  Bobolice

Realizacja innowacji:                1  raz  w miesiącu  – 45 minut w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Działalność:                              polonistyczna, plastyczna, komputerowa ,społeczna, etyka

 

 

2.Opis innowacji

 Innowacja „Razem możemy więcej” to integracja uczniów Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza z pensjonariuszkami Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach poprzez zajęcia usprawniające funkcję manualną opartą na pracy z książką i sprzętem multimedialnym. Z analizy literatury na temat integracji wynika, że autorzy rozumieją ją jako: kontakty dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, efekt wspólnego przebywania, włączenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły ogólnodostępnej, organizacyjną formę nauczania. A. Maciarz mówi ,że poprzez umożliwienie niepełnosprawnym przebywającym w różnych  placówkach kontaktu z osobami pełnosprawnymi wpływa to na rozwój i służy zdecydowanie integracji. W zakresie dzieci pełnosprawnych powoduje uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz kształtuje takie wartości jak tolerancja i chęć pomocy innym.

Dodatkowym atutem działań będzie usprawnianie zaburzeń w zakresie funkcji manualnej w stosunku zarówno do uczniów jak i pensjonariuszek. Zajęcia będą służyły usprawnianiu zaburzonych funkcji z zakresu  sprawności manualnej. Podczas zajęć uczniowie oraz pensjonariuszki będą pracować w oparciu o takie przybory jak nożyczki, kredki, farby. Wszelkie prace plastyczne będą służyły usprawnianiu funkcji manualnej.

Znaczna część zajęć będzie oparta na czytaniu książek przez dzieci oraz nauczyciela i słuchaniu bajek z audiobook. Na podstawie wysłuchanych opowiadań i bajek uczniowie oraz pensjonariuszki będą wykonywały prace plastyczne różnymi technikami. Zajęcia w tej formie będą miały charakter upowszechniający czytelnictwo oraz kształtujący wyobraźnię .Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu szkolnym jak i w Domu Pomocy Społecznej.

Podczas zajęć będziemy korzystać ze sprzętu multimedialnego, a dwie lekcje zostaną przeprowadzone w oparciu o scenariusz Fundacji Orange w zakresie „Dziecko w środowisku medialnym” gdzie uczniowie i pensjonariuszki zostaną poprzez odpowiednio dobrane treści zapoznane z łatwym i bezpiecznym wyszukiwaniem informacji.

 

 

3. CEL INNOWACJI

Cele ogólne :

 • Integracja środowiska uczniów z osobami niepełnosprawnymi
 • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych
 • Usprawnianie umiejętności manualnych uczestników innowacji
 • Zapoznanie z literaturą

 

 

4.Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozbudzenie potrzeby czytania
 • rozwijanie wyobraźni
 • zdobywanie wiedzy
 • rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie twórczości plastycznej
 • wzbogacanie słownictwa
 • ćwiczenie umiejętności pracy w zespole
 • przekazywanie wartości i norm społecznych
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
 • tworzenie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej

 

5.Metody:

 • podające (opowiadania, wykład, opis, pogadanka)
 • eksponujące (pokaz z elementami przeżycia)
 • programowe(przy użyciu książki, komputera)
 • burza mózgów
 • rozmowa
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • drama

Metody aktywizujące integracyjne mające za zadanie wprowadzić życzliwą, miłą i przyjazną atmosferę w grupie w celu skutecznej i efektywnej wspólnej pracy. Przed zajęciami uczniowie będą rozpoczynać zajęcia od „Pajęczynki”- stają w kole i przerzucają sobie kłębek wełny lub nitki. Mówią jednocześnie swoje imiona, co lubią lub witają nawzajem.

 

6.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- karty pracy przygotowane przez nauczyciela

- literatura piękna

- audiobooki

- farby

-mazaki, markery

-kredki

-karty techniczne

-sztalugi

-odtwarzacz płyt CD

-komputer

-drukarka

 

7.ZASADY INNOWACJI:

     Zakres tematyki innowacji będzie realizowany w wymiarze 45 minut  w miesiącu. Innowacją zostanie objętych 7 uczennnic(IC,IIIA,IA) Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Bobolicach oczekujących  w świetlicy po lekcjach oraz 5 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Zajęcia prowadzić będą :nauczyciel biblioteki szkolnej mgr Anna Kustrzycka-Broda we współpracy z pracownikiem  Domu Pomocy Społecznej  terapeutą mgr Magdaleną Kudłaczek .

 

8.Założenia:

Uczniowie:

 • Potrafią współpracować
 • Wykazują się zrozumieniem i służą pomocą rówieśnikom z niepełnosprawnościami
 • Dzieci potrafią rozróżniać zjawiska pochodzące ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio;

       ·  Potrafią się przedstawić, powiedzieć o sobie kilka zdań;

        ·  Wiedzą, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat

 • Potrafią wyszukiwać informacje w bezpieczny sposób
 • Chętnie korzystają z literatury

9.Ewaluacja:

Wykonywanie plakatów do poszczególnych książek

Wystawa prac uczniów i pensjonariuszek w korytarzu szkolnym na ul.Szkolnej  oraz w Domu Pomocy Społecznej

Fotorelacja z zajęć załączona na stronie szkoły w zakładce Innowacje

Artykuł na stronie Urzędu Miasta

Artykuł na stronie szkoły

Artykuł w Bobolickich Wiadomościach Samorządowych

Sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji

 

10.Bibliografia

Hulek A. Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie. Warszawa 1986

 Maciarz A. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych. Warszawa 1987

https://platforma.megamisja.pl/baza-wiedzy