SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna „I Ty możesz czytać dzieciom”

 

Innowacja pedagogiczna pt. „I Ty możesz czytać dzieciom” jest realizowana w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach od 1 października 2017 do 17 maja 2018r. Adresatami innowacji są uczniowie klasy IA, IB, IC.

Autorką innowacji jest Monika Pachołek – nauczyciel religii. Realizatorami innowacji są  Monika Pachołek i wychowawcy kl. I. Inni realizatorzy innowacji, to: rodzice, dziadkowie, uczniowie kl. VI, Przedstawiciel Rady Rodziców, bibliotekarka z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach, przedstawiciel z Uniwersytetu III Wieku, siostra zakonna z Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Uzasadnienie potrzeby innowacji pedagogicznej:

W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką i poświęcania czasu na jej czytanie powoduje, u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu.

Do napisania tej innowacji przyczyniły się przede wszystkim problemy, jakie uczniowie mają z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich wypowiedzi, z systematycznym czytaniem książek, jak również  z pracą w grupie.

Dzieci  w pierwszych latach edukacji wyrabiają w sobie pierwsze fascynacje i nawyki czytelnicze, a także podatność na odbiór czytanego tekstu. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej pt. „I ty możesz czytać dzieciom”, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedze o świecie, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące.

Cele innowacji:

Cele ogólne 

 • rozbudzanie w dziecku postawy czytelniczej;
 • rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy o świecie i uwrażliwianie na piękno literatury dziecięcej;
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Cele szczegółowe 

W zakresie wiadomości i umiejętności: 

 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci;
 • wzbogacanie słownictwa;
 • kształcenie u dzieci umiejętności koncentracji;
 • wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych;
 • wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów;
 • zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą;
 • uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach;
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.

W zakresie postaw: 

 • rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich;
 • zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką;
 • budowanie więzi między rodzicem, dorosłymi i dzieckiem;
 • włączenie rodziców w życie szkoły;
 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.

Metody  i formy pracy:

 • praca z książką – oglądanie obrazków;
 • praca z tekstem – głośne czytanie;
 • interpretacja tekstów – recytacja wierszy;
 • zabawa w teatr – małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i rekwizytów;
 • zajęcia biblioteczne w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach;
 • stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów;
 • włączanie wyznaczonych osób do czynnego udziału w realizacji innowacji.

 

Zaplanowane działania

 • akcja ulotkowa dla rodziców;
 • zorganizowanie i zaplanowanie głośnego czytania dzieciom kl. I przez wyznaczone osoby;
 • gazetka ścienna;
 • prace plastyczne adresatów innowacji;
 • zbiórka książek z przeznaczeniem do biblioteki szkolnej przy ul. Szkolnej 1.

 

Sposób realizacji:

 • nabór uczniów do realizacji innowacji odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności;
 • zorganizowanie głośnego czytania przez wyznaczone osoby;
 • pedagogizacja rodziców podczas wrześniowego spotkania z rodzicami – przekazanie ulotek pt. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”;

 

 

Szczegółowy opis podejmowanych działań:   

Działania całoroczne:

 • 1 raz w tygodniu po 15 minut, czytanie dzieciom przez nauczycieli;
 • 2 razy w roku wycieczka do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach lub szkolnej biblioteki poznanie przez dzieci pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych- czytelni i wypożyczalni, zachęcenie dzieci do korzystania z księgozbioru, wypożyczenie książek;
 • na każdym  zebraniu z rodzicami, zachęcanie rodziców do codziennego głośnego czytania dzieciom w domu;
 • zapraszanie: rodziców, dziadków, uczniów kl. VI, Przedstawiciela Rady Rodziców, bibliotekarki Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach, przedstawiciela Uniwersytetu III Wieku, siostry zakonna z Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach.

do czytania dzieciom w kl. I według harmonogramu;

Działania comiesięczne:

Wrzesień

 1. Pedagogizacja rodziców podczas zebrania z rodzicami – rozdanie ulotek,
  pt. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”;
 2. Utworzenie gazetki ściennej pt. „I Ty możesz czytać dzieciom”.

Październik

 1. Rozpoczęcie w kl. I  innowacji pedagogicznej pt. „I Ty możesz czytać dzieciom”.
 2. Zaproszenie pani bibliotekarki z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Bobolicach do głośnego czytania dzieciom.

Listopad

 1. Zaproszenie przewodniczącej Rady Rodziców do czytania w szkole w klasach I.
 2.  11 listopada Święto Niepodległości. Czytanie wierszy, które przybliżą dzieciom
  to święto.
 3.  25 listopada – Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – zaproszenie Pluszowego Misia do głośnego czytania.

 

Grudzień

 

1. 6 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Czytanie dzieciom opowiadania o dzieciach niepełnosprawnych przez Monikę Pachołek.

2. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami Bożego Narodzenia – głośne czytanie przez uczniów kl. VI.

 

Styczeń

 

1. „Dzień Babci i Dziadka”- zaproszenie dziadków do głośnego czytania dzieciom w szkole.

 

 

Luty

 

1. „Zima z książką”- głośne czytanie dzieciom przez słuchacza Uniwersytetu III Wieku.

 

Marzec

 

1. Dzień Pisarzy – głośne czytanie dzieciom wybranych bajek przez uczniów naszej szkoły i Monikę Pachołek.

Kwiecień

 

1. 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, XI rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Głośne czytanie
przez siostrę zakonną z Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Maj

1. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca – głośne czytanie przez uczniów kl. VI książek podkreślających znaczenie rodziców w życiu dzieci.

 Spodziewane efekty:

Dziecko

 • rozbudzenie postawy czytelniczej;
 • rozwój wyobraźni, poszerzenie wiedzy o świecie i literaturze dziecięcej,
 • wzbogacenie słownictwa do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych;

Rodzice

 • zbudowanie głębszej więzi z dzieckiem;
 • włączenie się w życie szkoły,
 • świadomość roli głośnego czytania na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

Szkoła

 • kreatywność nauczyciela;
 • nawiązanie nowych znajomości i  kontaktów niezbędnych podczas realizacji programu innowacyjnego.

Ewaluacja:

 • · ankieta do dzieci i rodziców uczestniczących w akcji;
 • · sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji pedagogicznej.