SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

O nasO szkole
„Byłpiękny, słoneczny, wrześniowy dzień. O godzinie 12.00, na boisku szkolnym, odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1999/2000. Gimnazjaliści, wśród których panowała atmosfera niepewności i wątpliwości związanych z wcieleniem kolejnej reformy polskiej oświaty, otrzymali wiele życzeń na czekające ich trzy lata nauki.  Wyjątkowość tej chwili podkreślał fakt wręczenia im  tzw. „Indeksów Gimnazjalisty”.
Gimnazjum Publiczne w Bobolicach założono 30 marca 1999r. (akt założycielski szkoły publicznej). Z dniem 01.09.1999r. Gimnazjum rozpoczęło swoje funkcjonowanie w Zespole Szkół Publicznych w Bobolicach, w budynku Szkoły Podstawowej, przy ulicy Szkolnej 1.  Pierwszym dyrektorem powstałego zespołu szkółbyła Mieczysława Brzoza, która pełniła tę funkcję od 01.09.1999r. do 17.11.2002r. Obowiązki wicedyrektora gimnazjum, a od 17.11.2002 do 30.06 2003r., również dyrektora zespołu szkół, powierzono Bożenie Aksiutin. Kolejnym dyrektorem była Agnieszka Borkowska (01.07.2003r. – 31.08.2004r.). Zastępcą dyrektora, w okresie od 25.11.2002 do 31.08.2007 była Bogusława Frank –Kończak. W wyniku ogłoszonego wcześniej konkursu, od dnia 01.09.2004r., nowym i jednocześnie ostatnim dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Bobolicach został Stanisław Wszeborowski. Po rozwiązaniu zespołu szkół, obowiązki dyrektora Gimnazjum Publicznego w Bobolicach przejął Dariusz Michalak, a rolę jego zastępcy pełni Anna Kuropatnicka.
Od listopada 2009 roku, siedziba naszej szkoły mieści się w nowo wybudowanym kompleksie edukacyjnym przy ul. Głowackiego 7d. Proces adaptacji i wypracowywania własnych tradycji trwa…
Nasze motto to: „Znam swojąwartość – osiągnę sukces”
Powyższa myśl przewodnia towarzyszy naszej pracy. Nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia, jak równieżprzygotowanie do osiągnięcia, na drodze rzetelnej pracy, celów życiowych i ułatwienie odnalezienia własnego miejsca wświecie, w oparciu solidny system wartości.
Praca gimnazjum przebiega zgodnie z planem dydaktycznym i kalendarzem imprez, oraz skorelowanym planem pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Cały wysiłek kadry skierowany jest na ucznia, jego bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Zgodnie z misjąszkoły wyposażamy naszych uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszym kształceniu. Nasza placówka jest szkołąaktywną. Współpracujemy z rodzicami młodzieży oraz instytucjami do tego powołanymi. Nauczyciele stosują metody zachęcające do twórczej aktywności oraz indywidualizację w procesie nauczania i wychowania. Cele wychowawcze wynikają z Programu Wychowawczego, Orientacji Zawodowej i Programu Profilaktycznego i zapewniają uczniom bezpieczeństwo, godność i szacunek. Uczniowie mająmożliwość uczestniczenia w kołach przedmiotowych.
Szkoła bierze udział w licznych konkursach i zawodach sportowych, odnosi sukcesy na szczeblu gminy, powiatu i województwa i kraju.
Do gimnazjum uczęszcza 306 uczniów z czego 147 uczniów to uczniowie dojeżdżający. W szkole w roku szkolnym 2010/2011 jest w 13 oddziałów.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w 19 salach lekcyjnych. Szkoła dysponuje także takimi pomieszczeniami jak: hala sportowa,  2 sale komputerowe, świetlica, stołówka, kawiarnia, biblioteka, gabinet pedagoga.
Nauczane języki obce to: język niemiecki, język angielski, język francuski.
Oprócz zajęć lekcyjnych organizowane sąróżnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.
W stały kalendarz imprez szkolnych wchodzą m.in.: * Sprzątanie Świata i Święto Ziemi, * Otrzęsiny dla uczniów klas I, * Dzień Nauczyciela, * Uroczystości klasowe typu: andrzejki, karnawał * Dzień Wiosny * Dzień Ziemi
W szkole działają organizacje samorządowe uczniów, takie jak Samorząd Uczniowski, szkolne koła PCK i LOP. Nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu organizacji szkolnych, prężnie działa na rzecz innych biorąc udział w akcjach charytatywnych takich jak: Wielka OrkiestraŚwiątecznej Pomocy, zbiórki pieniężne oraz rzeczowe dla potrzebujących.
Gimnazjum współpracuje z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem Bobolice, ŚDS Odnowa, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i placówkami oświatowymi z terenu gminy Bobolice.