SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

RODO - obowiązek informacyjny

 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
ul. Głowackiego 7d, 76 - 020 Bobolice

 

Obowiązek informacyjny

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)  informuję , iż:

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, ul. Głowackiego 7d, 76 - 020 Bobolice (zwanym dalej: Szkoła). Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 94 318 7486, listownie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: sekretariat@spbobolice.pl

Inspektor ochrony danych

Dyrektor Szkoły wyznaczył Macieja Klimkowskiego jako Inspektora ochrony danych (IOD), który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora danych osobowych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: iod@spbobolice.pl

Cele i podstawy przetwarzania

W ramach wykonania ustawowych obowiązków Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez Szkołę obowiązku w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. 

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.); Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.); Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, ze zm.); Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203, ze zm.).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tej podstawy prawnej poprosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek na adres Administratora danych osobowych  lub na adres e-mail zspkoszalin@tlen.pl

Odbiorcy danych osobowych

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność Szkoły od strony technicznej 

Okres przechowywania danych                           

Szkoła będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 poz. 553  ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.