SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Świetlica szkolna1. Celem działalności świetlicy jest :

- zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu oraz odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych i odrabianiu zadań domowych.


2. Do zadań świetlicy należy:

- organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
- odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań;
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
- rozwijanie samodzielności;
- współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi

 

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

- systematycznego udziału w zajęciach;
- usprawiedliwiania swojej nieobecności;
- nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy lub nauczycielowi przebywającemu w świetlicy (osoby,   które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców);
- dbania o porządek i wystrój świetlicy;
- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych ,respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy;
- przestrzegania regulaminu świetlicy

 

4. Godziny pracy świetlicy:

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.50 - 15.40. 

 

 

5. Nasza galeria:


Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii na facebooku. Świetlica przy ul. Głowackiego:

ROK SZKOLNY 2021/2022


Bo w świetlicy fajnie jest !:-)


GALERIA


Zdjęcia z roku szkolnego 2022/2023

Zdjęcia z roku szkolnego 2021/2022

Zdjęcia z roku szkolnego 2020/2021

Zdjęcia z roku szkolnego 2019/2020

Zdjęcia z roku szkolnego 2018/2019

Zdjęcia z roku szkolnego 2017/2018 

Zdjęcia z roku szkolnego 2016/2017 


Zdjęcia z roku szkolnego 2015/2016


Zdjęcia z roku szkolnego 2014/2015.
Świetlica przy ul. Szkolnej: (zdjęcia archiwalne)

Zdjęcia z roku szkolnego 2019/2020 

Jak spędzamy czas w świetlicy przy ul. Szkolnej

 Artystycznie w świetlicy przy ul. Szkolnej

Ostatnie dni przed wakacjami w świetlicy przy ul. Szkolnej

Zdjęcia z działalności świetlicy przy ul. Szkolnej we wrześniu i październiku 2018

Zdjęcia z działalności świetlicy przy ul. Szkolnej w listopadzie i grudniu 2018


7. Dokumenty do pobrania:

 

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej