SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Świetlica szkolna1. Celem działalności świetlicy jest :

- zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu oraz odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych i odrabianiu zadań domowych.


2. Do zadań świetlicy należy:

- organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
- odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań;
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
- rozwijanie samodzielności;
- współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi

 

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

- systematycznego udziału w zajęciach;
- usprawiedliwiania swojej obecności;
- nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy lub nauczycielowi przebywającemu w świetlicy (osoby,   które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców);
- dbania o porządek i wystrój świetlicy;
- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych ,respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy;
- przestrzegania regulaminu świetlicy

 

4. Godziny pracy świetlicy:

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.30

 

 

 

5. Nasza galeria:

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii na facebooku.

Zdjęcia z roku szkolnego 2014/2015.
Zdjęcia z roku szkolego 2015/2016
Zdjęcia z roku szkolnego 2016/2017
Zdjęcia z roku szkolnego 2017/2018 

Zdjęcia z roku szkolnego 2018/2019Jak spędzamy czas w świetlicy przy ul. Szkolnej

 Artystycznie w świetlicy przy ul. Szkolnej

Ostatnie dni przed wakacjami w świetlicy przy ul. Szkolnej

Zdjęcia z działalności świetlicy przy ul. Szkolnej we wrześniu i październiku 2018

Zdjęcia z działalności świetlicy przy ul. Szkolnej w listopadzie i grudniu 2018


6. Uczniowie aktywnie wspierający działalność świetlicy:

 

 

 

Angelika Paszkowska IIIb

Jakub Sobiczewski IIIB

Konrad Nowacki IIIA                 

 

 

7. Dokumenty do pobrania:


Regulamin pracy świetlicy

 

Deklaracje pobytu ucznia na świetlicy